การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2561-2563

File name : -2561-2563.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การลา 2562

File name : .pdf

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563

File name : -61-63-โคกสนวน.pdf