การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.มีมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

File name : 1.pdf

2.มีมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

File name : 2.pdf

3.มีมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

File name : 3.2.pdf

4.มีมาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

File name : 4.2.pdf

5.มีมาตราการป้องกันการรับสินบน

File name : 5.pdf

6.มีมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

File name : 6.pdf

7.มีมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

File name : 7.pdf

8.มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

File name : 8.pdf

9.มีมาตราการในการสร้างจิตสำนึก

File name : 9.pdf