การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศหลักเกณฑ์

http://buriramlocal.go.th/public/order/data/order/order_category_id/1/menu/90