การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2562

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน-อำเภอชำนิ-จังหวัดบุรีรัมย์-1-1 (2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปรtจำปี 2561

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน-อำเภอชำนิ-จังหวัดบุรีรัมย์ .

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน-อำเภอชำนิ-จังหวัดบุรีรัมย์