ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสนวน อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบรายงาน-พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก-30-ต.ค.61-มิ.ย.-62-1

************************************************************************

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานสาธารณภัย ประจำปี  2561

ทะเบียนคุมรับบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์

การรายงานผลการให้บริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ  พ.ศ.2558

สรุปการให้บริการประชาชนในด้านการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ

สรุปผลการรับขึ้นลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

สรุปรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ  ปี 2561