ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่