คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการประชาชน

http://koksanuan.go.th/wp-content/uploads/2020/06/คู่มือสำหรับประชาชน.pdf

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/11/2227_6012.pdf

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การชำระภาษี ต่างๆ  ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

การจัดทำงบประมาณ
• การเบิกจ่ายเงิน
• การรับและส่งเงิน
• การยืมเงินงบประมาณ
• การใช้จ่ายเงินสะสม
• การช่วยเหลือประชาชน
• การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น
• การเบิกค่าเช่าบ้าน
• การฝึกอบรม
• การเดินทางไปราชการ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
• วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
• วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
• วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
• วิธีสอบราคา
• วิธีคัดเลือก
• วิธีเฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบการรับเงิน
ระบบการเบิกจ่ายเงิน
ระบบการจัดทำรายงานการเงิน

คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2017/4/2199_5930.pdf

คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการการสงเคราะห์ผู้สูงอายุhttp://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/4/2218_5984.pdf