รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โคกสนวน ประจำปีงบประมาณ 2562

………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน   ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 B_TotalEstimateExpenseByGroup_Report

รายงานจ่ายจริง มิ.ย.61 ปีงบประมาณ 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561