รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)

http://koksanuan.go.th/wp-content/uploads/2020/06/รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น-ประจำปี-2561-รอบ-6-เดือน.pdf

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)

http://koksanuan.go.th/wp-content/uploads/2020/06/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2561-รอบ-12-เดือน.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2561 (รอบ 12 เดือน)

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 

http://koksanuan.go.th/wp-content/uploads/2020/06/รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น-ปี2562-12-เดือน-1.pdf

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2562 ( 12 เดือน)