รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2561

                      

https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectimplementprovincesummary.php

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ระดับการนำแผนไปปฏิบัติรอบ  6 เดือน ร้อยละ 58.33                  เกณฑ์ระดับ  มาก

https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectimplementprovincesummary.php

…………………………………………………………………………………………………………………………….