รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     รอบ 12 เดือน

              

           

รายงานการติดตามรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectimplementprovincesummary.php

………………………………………………………………………………………………………………………………

แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

ระดับการนำแผนไปปฏิบัติรอบ 12 เดือน ร้อยละ 90.60 เกณฑ์ระดับ มาก

https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectimplementprovincesummary.php