สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามแบบ ขสร.1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562