สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามแบบ ขสร.1

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                    แบบ-สขร_-1-ต.ค.61 ดาวน์โหลด      

                                    แบบ-สขร_-1-ธ.ค.61 ดาวน์โหลด 
                                    แบบ-สขร_-1-ม.ค.62 ดาวน์โหลด      
                                    แบบ-สขร_-1-ก.พ.62 ดาวน์โหลด

                                     แบบ-สขร_-1-มี.ค.62 ดาวน์โหลด

                                    แบบ-สขร_-1-เม.ย.62 ดาวน์โหลด

                                     แบบ-สขร_-1-พ.ค.62 ดาวน์โหลด

                                      แบบ-สขร_-1-มิ.ย.62 ดาวน์โหลด

                                      แบบ-สขร_-1-ก.ค.62 ดาวน์โหลด

                                      แบบ-สขร_-1ส.ค.62  ดาวน์โหลด

                                     แบบ-สขร_-1-ก.ย.62 ดาวน์โหลด

 

 
 
 
 
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 

 
 
 
 
 

      แบบ-สขร_-1ต.ค.62 ดาวน์โหลด     

 
                                       แบบ-สขร_-1พ.ย.62 ดาวน์โหลด

                                       แบบ-สขร_-1ธ.ค.62 ดาวน์โหลด

                                                                                                                                      แบบ-สขร_-1ม.ค.63 ดาวน์โหลด     

                                      แบบ-สขร_-1ก.พ.63  ดาวน์โหลด
                                      แบบ-สขร_-1มี.ค.63  ดาวน์โหลด

 

                                      แบบ-สขร_-1เม.ย.63 ดาวน์โหลด

                                       แบบ-สขร_-1พ.ค.63 ดาวน์โหลด