สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ขสร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2652