หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศฯใช้แผนอัตรากำลัง 2561-2563

File name : -2561-2563.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร

File name : -61-63-โคกสนวน.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล

File name : .pdf

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม