รายงานสำรวจความพึงพอใจ

รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ 2562

File name : .pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับนริการที่มีต่อการให้บริการของ-อบต.โคกสนวน

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ , พันธกิจการพัฒนา อบต.โคกสนวน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

ารจัดประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -​ 2565)​
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

https://bit.ly/2AcbP2r

………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

การประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส้วนตำบลโคกสนวน