แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รูปเล่ม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

            (ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)