แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสนวน
ที่ ๔๑๖ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสนวน คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน 2562 แบบ ปค. ๕ แบบ ปค.๔ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปี 2562

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสนวน
ที่ ๔๑๖ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสนวน คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน 2562

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔

*********************************************

 

รูปเล่ม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

            (ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)