แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ