สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุรายเดือน