วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกตะแบก-บ้านหนองตาเสา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๕๘ซอยอีสานใต้ หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๖๐ ซอยลูกเศรษฐี หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๖๑ ซอยน้ำฝน หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๙๒ซอยอุดมพล หมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๕๕ซอยประปาเหนือ หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๙๓ซอยรุ่งเรืองพัฒนาหมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง