วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล อบต.โคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟโซล่าเซลล์ ๒๕๐ W) และเสาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง