วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองเหมืองน้อย ช่วงที่ ๑ ช่วงโนนน้อย ถึง โนนงิ้ว บ้านหนองจำปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน อบจ.พร้อมบ่อพัก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าวให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมทำไม้กวาดทางมะพร้าวให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าวให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง