วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรม ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ร้อยละ ๑๐๐ ในทุกชุมชนทุกครัวเรือน
15  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ ตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ ตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าจัดสถานที่ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเครื่องเสียง พร้อมรื่อถอนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬา และชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำอาหารตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง