วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Invorter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อที่ชาร์จคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Adapter Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
17  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนบ้านโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุก สายคลองนกกระสา หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง