วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิดNetwork) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุก สายโคกตะแบก-โคกขามน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA๔) (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล อบต.โคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง