วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระนามพลวง-กะลันทา บ้านระนามพลวง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๗๔-๐๕๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าพ่อ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2565
ซื้อถุงดำรงชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างขยายถนนพร้อมหินคลุก ซอยเลียบคลองเหมืองน้อยจากบล็อกข้ามโนนงิ้ว ถึง โนนน้อย บ้านหนองจำปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อถุงดำรงชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อน้ำดื่มให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมลงหินคลุก ซอยหนองหัวลิง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอบต(ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ ๗๔-๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง