วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA ๔ ขนาด ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อถุงดำรงชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในสถานการณ์ป้องกันแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์ป้องกันแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถุงดำรงชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์ป้องกันแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์ป้องกันแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมขยายถนนพร้อมหินคลุก ซอยเลียบคลองเหมืองน้อยทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงลงหินคลุก สายเลียบคลองชุมแสง หมู่ที่ 8 บ้านนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างโครงการลงหินคลุก สายหนองกระทุ่ม--กะลันทา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง