วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๘๐ ซ.ศาลาพ่อชื่น-หนองเม็ก บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๘๒ ซ.พูนสุขพัฒนา(ด้านทิศเหนือ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.การะเกตุ-สว่างอารมณ์ บ้านนากลาง หมู่ที่ ๘ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซ.๕๘-การะเกตุ บ้านนากลาง หมู่ที่ ๘
17  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2566
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน
14  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำเนียบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง