วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐสุข(ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง(แบตเตอรี่)รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง(แบตเตอรี่)รถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกสนวน ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
เหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
2  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง