วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการทบทวนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๓๓ ซ.เจริญสุขพัฒนา บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๔๓ ซ.น้ำใส บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๘๓, รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๑๐๘ ซ.อยู่เจริญ (ต่อ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนน สายบะยาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๒๙ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๒๑ ซ.แก้วอนุสรณ์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๒๐ ซ.ข้างวัดโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง