วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุก สายหนองกระทุ่ม-บ้านกะลันทา(ช่วงต้นทาง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุก สายหนองกระทุ่ม-บ้านกะลันทา (ช่วงปลายทาง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างลงหินคลุก สายสาทิต-หนองเกาะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาลงหินคลุก สายหนองกระทุ่ม-บ้านกะลันทา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุ่มปุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔ ขนาด ๗๐ แกรม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณฺพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกสนวน ประจำเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง