วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุก สายระนามพลวง-ดอนหวาย หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมรื้อถอนและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาป้ายรับมอบบัตรเลือกตั้ง และป้ายผลรวมคะแนนการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารในวันเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพาหนะประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (จพง.ปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.)และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กปน.(อสม.)ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีง