วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำข้าวกล่องและอาหารว่างในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ ๒
19  พ.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและวันเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
เหมาทำป้ายตารางทำเนียบบุคคลากรเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต.และเชิญชวนการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์และคู่มือการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุก สายข้างวัด หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุก สายโคกสนวน-ดอนหวาย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุก สายบะยาว หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง