วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬา และชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำอาหารตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วางท่อระบายน้ำหนองกลางเข้าหนองใหญ่ บ้านโคกสนวน หมู่ที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วางท่อระบายน้ำหนองเม็ก บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง