วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๒๑ ซ.แก้วอนุสรณ์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๒๐ ซ.ข้างวัดโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการลงหินคลุก ซ.อยู่เจริญ(ตก) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการลงหินคลุกถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๑๐ สายโคกสนวน-โนนน้อย บ้านโคกสนวน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๘๗ สายนาโคก บ้านนากลาง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔- ๐๓๑สายโนนงิ้ว บ้านหนองจำปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรม ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ร้อยละ ๑๐๐ ในทุกชุมชนทุกครัวเรือน
15  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ ตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ ตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง