วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแอร์อาคารสำนักงาน อบต.โคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำที่พักให้กับผู้กักกันตัวตามโครงการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กิจกรรมจัดตั้งขึ้นสถานที่กักตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิท -๑๙ ระดับ พพื้นที่ Local Quarantine (LQ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
24  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กักกันตัวตามโครงการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กิจกรรมจัดตั้งขึ้นสถานที่กักตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิท -๑๙ ระดับ พพื้นที่ Local Quarantine
25  ส.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สน. ๔๑๕-๕๗-๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะการใช้งานรถพยาบาลฉุกเฉิน กน ๓๖๖๗ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกตะแบก-ตาเสา บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวราชเทวัน บ้านหนองจำปา หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสว่างพัฒนา(ช่วงที่ ๑) บ้านนากลาง หมู่ที่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมพล(ช่วงที่ ๒) บ้านนากลาง หมู่ที่ ๘ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง