วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งไฟแสงสว่างพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างในที่พักให้กับผู้กักกันตัวในสถานที่กักกันตัวในสถานที่กักกันตัวตามโครงการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กิจกรรมจัดตั้งสถานที่กักตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อ
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในที่พักให้กับผู้กักกันตัวในสถานที่กักกันตัว (โรงทานเทวลัย)ในสถานที่กักกันตัวในสถานที่กักกันตัวตามโครงการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กิจกรรมจัดตั้งสถานที่กักตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ชุด PPE) ป้องกันเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)
31  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กสองบานมือจับ (มอก) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำที่พักให้กับผู้กักกันตัวตามโครงการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กิจกรรมจัดตั้งขึ้นสถานที่กักตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิท -๑๙ ระดับ พพื้นที่ Local Quarantine (LQ) โดยวิธีเฉพาะเ