วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยมณีรัตน์ บ้านระนามพลวง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมบูรณ์สุข บ้านระนามพลวง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ๗๔-๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ สน.๔๑๖-๕๐-๐๐๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กพ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเลิงอนุรักษ์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยแสงจันทร์ บ้านหนองตะลุมปู๊ก หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข-สอนสุข (ต่อ) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง