วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา งานดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สายหนองหัวลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนวน (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๑๕ ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๔๘ สายโคกตะแบก-หนองกระทุ่ม บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมว่างท่อระบายน้ำพร้อมลงหินคลุก ซอยศูนย์สาทิต-หนองเกาะ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๓ (กรณีเกิดสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง