วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปรการศึกษาที่ ๑ /๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์สาธิต -คลองนกกระสา (ต่อ) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำข้าวกล่องให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์การป้องกันแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในกรณีหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำข้าวกล่องให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์การป้องกันแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในกรณีหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย อัคราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยการะเกตุ-ซอยสว่างพัฒนา (ต่อ) หมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสว่างอารมย์ หมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง