วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโคกสนวน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามอายุการใช้งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเจริญสุข - สอนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยศูนย์สาทิต - หนองเกาะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๗๔-๐๘๔ สายหนองแต้ หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก ตำบลโคกสนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ม.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ สายเลียบถนนลาดยาง อบจหมู่ที่ 7 บ้านสวนสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง