วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2565
จ้างสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อต้นไม้เพื่อปลูกตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ประปาหมู่บ้าน บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างจ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ประปาหมู่บ้าน บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง