วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำประชาสัมพันธ์รณรงค์หลักการ ๓ช การใช้น้อย การใช้ซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ a๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อต้นไม้เพื่อปลูกตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง