วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อช่วยงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา งานดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจ รังวัด บันทึกข้อมูลงานก่อสร้างและงานด้านโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้าง เหมาบริการผู้ปฎิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง