วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป
15  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้่านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างทำลายขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง