วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิดNetwork) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุก สายโคกตะแบก-โคกขามน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA๔) (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง