วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๑๕ ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๔๘ สายโคกตะแบก-หนองกระทุ่ม บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมว่างท่อระบายน้ำพร้อมลงหินคลุก ซอยศูนย์สาทิต-หนองเกาะ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๓ (กรณีเกิดสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ซอยข้าง อบต.(ด้านทิศตะวันตก) บ้านโคกสนวน หมู่ที่ ๑ และซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำพร้อมลงหินคลุก สายหนองกระทุ่ม-กะลันทา บ้านหนองตะลุ่มปุ๊ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหนองน้อย-วัดโคกปราสาท บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง