วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟโซล่าเซลล์ ๒๕๐ W) และเสาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง