วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุก สายศูนย์สาทิต-หนองเกาะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำลงลำประเทีย หมู่ที่ ๔ บ้านโคกตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์ HP๑๐๒๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕
30  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา งานดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการสำรวจ รังวัด บันทึกข้อมูลงานก่อสร้างและงานด้านโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง