วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตัดชุดเครื่องแบบ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุุคลภายนอกบันทึกข้อมูลกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อช่วยงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับโรงเรียนบ้านโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลโคกสนวน (หลักสูตร การสานตะกร้าหวายเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลโคกสนวน (หลักสูตร การสานตะกร้าหวายเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลโคกสนวน (หลักสูตร การสานตะกร้าหวายเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง