วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก-หนองตาเสา ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เดินทางไปแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอชำนิ คัพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬา่และอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอชำนิ คัพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน เลขรหัสครุภัณฑ์ สน ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง