องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

     เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีป่าละเมาะ มีต้นไม้หลายพันธุ์ขึ้นอยู่อย่างกระจัดกระจายเมื่อประชากรอพยพมาสร้างถิ่นฐานก็ได้บุกถางป่าเพื่อ ทำนา ทำไร่ แล้วเรียกชื่อบริเวณนี้ต่าง ๆ กันไป ตามลักษณะ ของพื้นที่ เช่น บ้านโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ซึ่งต่อมาเมื่อทางราชการประกาศใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ชาวบ้านจึงใช้ชื่อตำบลโคกสนวน โดยมีเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน และต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลโคกสนวนจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามพระราชกฤษฏีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่งไป เล่นที่ 113 ตอนพิเศษ 52  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

ตราสัญลักณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

เป็นรูปจับมือประสานแสดถึงความรักและความสามัคคีกันของคนในตำบลโคกสนวน