องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสัมพันธ์   เลิศประดับพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-879-9189
   

นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร.087-096-8604

นางสาวเตือนใจ   ยืนยงชาติ
นายวันชัย  หวังผล
นายสหพันธ์  อะรัญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.086-842-6710 โทร.093-458-9522 โทร.082-575-3505


นายเสรี  ร่วมพล
นายนัฐพงศ์   อินทร์ทอง
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.098-142-0305
โทร.080-053-7559