องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสรสิทธิ์  สิทธิเวช 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
  นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางนิรมล  พลเดช นายวันชัย  หวังผล นายสรสิทธิ์  สิทธิเวช 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร
นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม