องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

๑     การเกษตร

ประชาชน ประมาณ  ๙๐ % ประกอบอาชีพทานา ส่วนอีก ๑๐% และทาไร่

๒        การประมง

ตาบลโคกสนวนไม่มีการทาประมง

๓  การปศุสัตว์

มีการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจาก บริโภคจึงจะจาหน่ายภายในท้องถิ่น เช่น ไก่เป็ด สุกร ปลา กบ โค และกระบือ เป็นต้น

๔      การท่องเที่ยว

ตาบลโคกสนวนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว

๕     การพาณิชย์/กล่มอาชีพุ

พื้นที่ตาบลโคกสนวน เป็นชุมชนเกษตรส่วนใหญ่แต่พื้นที่ตั้งอยูภายในอ่าเภอชานิ มีร้านค้าอุปโภค และบริโภค พร้อมทั้งตลาดนัดสัญจรจากต่างถิ่นเข้ามาให้บริการประชาชนอยูประจ่า

๖     การอตสาหกรรมุ

  • มีโรงงานผลิตอิฐบล็อค ๑ แห่ง ๖.๗ แรงงาน แรงงานในตาบลโคกสนวนส่วนมากจะออกไปขายแรงงานที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ