องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑  โรงเรียน๑

แห่ง

 

 

 

 

 

 

๒  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน๑

แห่ง

 

 

 

๓  ห้องสมุด-

แห่ง

 

 

 

 

 

การสาธารณะสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

แห่ง

 

 

๓  การรักษาความสงบด้านอาชญากรรม

 

 

 

 

 

๑  จุดตรวจประจาหมู่บ้าน

๘   แห่ง

 

 

 

ยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

  ๑   ผู้เสพสารเสพติดได้รับการบ าบัด จ ๖านวนคน

 

 

การสังคมสงเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

 

๑  ผู้สูงอายุ

จ านวน๕๐๑ คน  แยกตามช่วงอายุดังนี้

 

 

 

-

อายุ ๖๐ – ๖๙

จ านวน ๒๗๑

คน

 

 

 

 

-

อายุ ๗๐ – ๗๙

จ านวน ๑๗๔

คน

 

 

 

 

-

อายุ ๘๐ – ๘๙

จ านวน

๔๓

คน

 

 

                     
 
  • อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป  จ านวน  ๑๓  คน

๒ คนพิการ   จำนวน ๑๗๑    คน

๓ ผู้ป่วยเอดส์HIV)( ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วานวน  ๘  คน

     ๓ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด