องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

        การคมนาคม

ประชาชนส่วนใหญ่สัญจรไปมาโดยใช้ทางหลวงชนบท และใช้ทางหลวงแผนดินหมายเลข่ ๒๗๘ และ ทางหลวงแผนดินหมายเลข่ ๒๐๗๓ ในการสัญจร

๒      การไฟฟ้า

  • ตำบลโคกสนวน ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอนางรอง  มีไฟฟ้าอยาง่

ทัวถึงทุกหมู่่บ้าน และกาลังพัฒนาและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าแสงสวางให้ทั่วถึง่

๓  การประปา

การประปา ภายในจ านวน ๘ หมู่บ้าน นั้นได้รับการบริการประปาขนาดกลาง จ านวน ๒ หมู่ คือ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๘ ส่วนอีก ๔ หมู่บ้านได้อาศัยแหล่งน้าใต้ดินทาเป็นประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ และก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและขณะนี้ก็อยู่ ระหวางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและก่่อสร้างต่อไป

๔ โทรศัพท์

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสนวน ได้รับบริการจากองค์การโทรศัพท์ของอ าเภอ นางรอง ส่วนมากใช้โทรศัพแบบเคลื่อนที่(มือถือ)

๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์

  • ไปรษณีย์อ าเภอนางรอง  รหัสไปรษณีย์๓๑๑๑๐