องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

สำนักปลัด

นายสัมพันธ์   เลิศประดับพร
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
   นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร  
  รองปลัด อบต.โคกสนวน   
 
  นางสาวเตือนใจ   ยืนยงชาติ  
  หัวหน้าสำนักปลัด   
นางสาวฐานิตา  กัลโยธิน นายอาวุธ  พึ่งโคกสูง นายวิรัตน์  ดวงศรี
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอภิวัฒน์  กองทรัพย์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรระเทาสาธารณภัย
นายจำเนียร แก้วประสงค์ นายประกอบ แคล้วกลาง นายสุบิน ฉิมมาลี
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ้างทั่วไป


นางทิมาพร พันงาม

พนักงานจ้างทั่วไป