องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน มีเนื้อที่ครอบทั้งตำบล มีเนื้อที่ทั้งหมด 26.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,400 ไร่

       อาณาเขตติดต่อมีดังนี้

          ทิศเหนือ         ติดต่อกับ                   เขตตำบลเมืองยาง          อำเภอชำนิ

          ทิศใต้             ติดต่อกับ                   เขตตำบลหนองปล่อง      อำเภอชำนิ

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ                   เขตตำบลหนองโสม        อำเภอนางรอง

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ                   เขตตำบลหนองปล่อง      อำเภอชำนิ

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.โคกสนวน  ทั้ง  8  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านโคกสนวน

หมู่ที่  2  บ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่  3  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

หมู่ที่  4  บ้านโคกตะแบก

หมู่ที่  5  บ้านระนามพลวง

หมู่ที่  6  บ้านหนองจำปา

หมู่ที่  7  บ้านสวนสนุก

หมู่ที่  8  บ้านนากลาง

ท้องถิ่นอื่นในตำบล  -ไม่มี-

          ประชากร  จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือง

          จำนวนประชากร          3,756

                    – ชาย             1,814

                   – หญิง            1,915

มีความหนา  แน่นเฉลี่ย  143  คน  /  1  ตารางกิโลเมตร

จำนวนครัวเรืองทั้งหมด    817   ครัวเรือง

ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด

(คน)

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

หมู่ที่  1  บ้านโคกสนวน

หมู่ที่  2  บ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่  3  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

หมู่ที่  4  บ้านโคกตะแบก

หมู่ที่  5  บ้านระนามพลวง

หมู่ที่  6  บ้านหนองจำปา

หมู่ที่  7  บ้านสวนสนุก

หมู่ที่  8  บ้านนากลาง

467

679

571

716

540

214

309

561

251

340

268

198

246

116

153

269

216

339

303

218

294

98

156

291

113

148

125

85

120

48

56

122

รวม

3,756

1,841

1,915

817

 ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอชำนิ  ณ  วันนี้  23  กุมภาพันธ์  2559