องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเสรี  ร่วมพล
  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
  นายเสรี  ร่วมพล  
  นักวิชาการศึกษา  นางสาวดาราณี  บานโพธิ์ นางสาวบานเย็น  วรนุ
ครู ครู