องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

คำขวัญตำบลโคกสนวน


คำขวัญตำบลโคกสนวน

 “ เทวสถานคู่บ้าน             จักรสานงานศิลป์

 ท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์        มากมีวัฒนธรรม

                                                                                     *******************                                                                                                                        

เทวสถานคู่บ้าน                  -    ตำบลโคกสนวนมีเทวาลัยตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกตะแบก

จักรสานงานศิลป์                -   ตำบลโคกสนวนมีงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์  ได้แก่

                                                 การทอ      ผ้าไหม        ทอเสื่อกก    การถักทอแห   

                                                 งานจักรสานต่างๆ  เช่น  สุ่ม  ลอบ  ไซ  ฯลฯ ซึ่งเป็น

                                                 ภูมิปัญญาของท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้                                       

ท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์        -  ตำบลโคกสนวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

เป็นส่วนใหญ่อาชีพหลัก  คือ  การทำนา  ตำบลได้มีส่วน    

ร่วมกับหน่วยงานราชการรณรงค์ไถกลบฟางข้าว   นอกจากนี้   

ยังมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในตำบล  และท้องถิ่นในตำบล

                                                 ควรได้รับการพัฒนาเรื่องเกษตรอินทรีย์

มากมีวัฒนธรรม                -  ตำบลโคกสนวนเรามี  4 ภาษา  เช่น  ไทย  เขมร   ส่วย ลาว                                                                          

                                                มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  เช่น   งานแห่ประสาทผึ้ง  

                                                เล่นอ้อ  สรงน้ำพระ  แห่บุญผเวส  ตักบาตรประจำหมู่บ้าน 

                                                เซ่นตาปู่ ฯลฯ