องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหาร


นายวิชัย   วรครุธ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-250-6739


 นายพรมมา    บุ้งสิงห์ทอง นางสมปอง     พวงแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.090-820-6799
โทร.080-173-6799

นางสาวพรนภา    พิมพ์จันทร์
เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.064-093-6232