องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th

 
 
สภา อบต.


นางมะลิวรรณ   คุซิตา
ประธานสภาตำบล
โทร.065-952-7988

นายเฉลิมพร    ฉิมมาลี นายสัมพันธ์   เลิศประดับพร
รองประธานสภาตำบล เลขาสภาตำบล
โทร.087-933-9459
โทร.081-879-9189


นายกิตติพงศ์    แสงนวน
นายพีรพล     ฉิมมาลี
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร.098-138-0082
โทร.098-137-7611

นายเฉลิมพร     ฉิมมาลี นางบุญส่ง     เตียงนิล
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร.087-933-9459 โทร.091-760-6758


นายธนากร      เสามั่น นางสำเนียง    เครือสี
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร.098-160-8971 โทร.063-043-7602

นางสาวสุภาพร    แก้วสุข นางมะลิวรรณ    คุซิตา
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร.081-148-8285 โทร.065-952-7988