องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

สภา อบต.


นางมะลิวรรณ   คุซิตา
ประธานสภาตำบลนายเฉลิมพร    ฉิมมาลี นายสรสิทธิ์    สิทธิเวช
รองประธานสภาตำบล เลขาสภาตำบล
นายกิตติพงศ์    แสงนวน
นายพีรพล     ฉิมมาลี
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2นายเฉลิมพร     ฉิมมาลี นางบุญส่ง     เตียงนิล
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายธนากร      เสามั่น นางสำเนียง    เครือสี
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6นางสาวสุภาพร    แก้วสุข นางมะลิวรรณ    คุซิตา
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8