องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องทั่วไป [ 18 ม.ค. 2565 ]154
2 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผืดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 30 ธ.ค. 2564 ]22
3 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยความช่วยเหลืของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 28 พ.ค. 2564 ]183
4 ใบสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสนวน [ 1 ก.พ. 2564 ]236
5 แบบรับคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) [ 4 ม.ค. 2564 ]224
6 แบบรับคำขอรับการสงเคราะห์ (ผู้ป่วยเอดส์) [ 4 ม.ค. 2564 ]215
7 คำร้องเรียน /ร้องทุกข์ (ต้านการทุจริต) [ 24 ธ.ค. 2563 ]217
8 ใบต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง [ 7 ต.ค. 2563 ]221
9 ใบอนุญาตก่อสร้าง [ 7 ต.ค. 2563 ]227
10 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน [ 7 ต.ค. 2563 ]240
11 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร01 ) [ 1 ต.ค. 2563 ]220
12 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) [ 1 ต.ค. 2563 ]224